KN Paradise hội tụ không thiếu thốn những mô hình thành phầm bất động sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố kinh tế, cho đến các Căn hộ thời thượng. Trong đó, loại hình biệt thự được thiết kế theo rất đông đẳng cấp & sang trọng khác nhau như biệt thự golf, tòa nhà biển, khu làng biệt thự Nhật Bản… mang đến những khoảng không sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố buôn bán thì nhân tố công năng lại đc triệu tập phát triển, đào bới sự tiện lợi, thuận lợi giao thương. Tại KN Paradise, những Khu phức hợp căn hộ không chỉ là cung ứng về tiện lợi tiến bộ, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn ấn tượng như trực diện sân golf & thu trọn không khí sân vườn thượng uyển.KN Paradise xứng đáng là nơi an cư lạc nghiệp, nơi xây cất những giá trị sống vững chắc, nơi cộng hưởng giá trị chi tiêu & sinh lời bền vững và kiên cố. https://musescore.com/user/40492306 https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang https://foss.heptapod.net/knparadiseland https://disqus.com/by/knparadiseland/ http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?knparadiseland61 https://angel.co/u/kn-paradise-1 https://mks2.cs.msu.ru/knparadiseland https://themepalace.com/users/knparadiseland/ https://twitter.com/KhiBiMinh1 https://gitlab.sgalinski.de/knparadiseland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:08:06 (49d)